Начало
Бизнес автопортрети
Бизнес истории
Бизнес решения
> одит
> счетоводство
> данъци
> финанси
> право
> бизнес
Бизнес оферти
Бизнес обучения
Бизнес ангели
Бизнес каталог
Контакти

Търсене в
Businesspractice.bg

Учебник по Финансово-счетоводен анализ

Businesshelp - полезни продукти и онлайн консултации в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

Вашата реклама тук

Бизнес решения
ОдитСчетоводствоДанъци
- Финансов одит
- Управленски одит
- Маркетингов одит
- Вътрешен одит - одит на качеството, одит на инфорационните системи, секюрити одит, документален одит
- Енергиен одит
- Одит на чивешките ресурси

- Счетоводно консултиране
- Обработка на счетоводна информация
- Годишно счетоводно приключване
- Изготвяне на годишни финансови отчети
- Преминаване от НСФОМСП към МСФО
- Обработване на информация за социално и здравно осигуряване
- Инвентаризиране на активи и пасиви
- Обучение по техника и технология на счетоводно отчитане

- Изготвяне на годишни данъчни декларации
- Данъчно консултиране
- Данъчно оптимиране
- Данъчни експертизи
- Данъчна защита

ФинансиПравоБизнес
- Финансово консултиране
- Финансово-правен анализ
- Финансов анализ и оценка на инвестиции
- Анализ на бъдещето на фирмата във връзка с емитиране на акции и други ценни книги
- Финансово оздравяване на фирми
- Финансов контролинг
- Финансови експертизи
- Капиталово бюджетиране
- Бизнекомбинации с предприятия
- Персонално финансово консултиране
- Гаранции и оптимиране на финансите на частни клиенти
- Семейно финансово планиране

- Правно консултиране
- Правно осигуряване на фирмената дейност и собственост
- Правно осигуряване на предприемаческата дейност и личната собственост
- Правен анализ
- Изготвяне на договори и договорен контрол
- Съдействие при сключване на търговски сделки
- Арбитраж
- Преобразуване на търговски дружества: сливане, вливане, разделяне, отделяне
- Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България

- Бизнес консултиране
- Бизнес проекти - бизнес планове за развитие, инвестиционни проекти, проекти за стабилизиране и развитие, проекти по програми на ЕС
- Бизнес оценки - на цяло предприятие, на дружествен дял, на акции, на машини и съоръжения, на недвижими имоти, на интелектуална собственост
- Стратегически ресурсен анализ на бизнеса
- Управление на риска
- Управление на предприятия в криза
- Управление на предприятия в ликвидация
- Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация
- Организационно преструктуриране на дейността

Интегрирани решения от Актив, работещи за Вас

Activ.bg Activity.bg Businesshelp.bg Activabg.bg Activgallery.com Activ-Soft.com