Начало
Бизнес автопортрети
Бизнес истории
Бизнес решения
Бизнес оферти
Бизнес обучения
> обучения
> семинари
> тренинги
> лекции
Бизнес ангели
Бизнес каталог
Контакти

Търсене в
Businesspractice.bg

Учебник по Финансово-счетоводен анализ

Businesshelp - полезни продукти и онлайн консултации в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

Вашата реклама тук

Бизнес обучения
обучения І лекции І семинари І тренинги

Инвестирането в обучения, целящи да подобрят квалификацията и уменията на служителите и мениджърите е средство за повишаване конкурентоспособността на компанията, подобряване на финансовите и показатели, увеличаване на пазарния и дял, както и за подобряване ораганизацията на работа и повишаване мотивацията на служителите.

Екипът на Бизнес Практика (Актив-К ООД) разработва и провежда адаптирани към конкретните корпоративни потребности и цели: консултации, семинари, витрешнофирмени обучения и тренинги в следните напраления:

Търговия и продажби:

> Управление на продажбите
> Изграждане на ефективни взаимоотношения с клиенти
> Справяне с конкуренцията
> Умения за водене на преговори
> Изграждане на презантационни умения

Финанси:

> Анализ на финансовите отчети
> Бизнес планиране и бюджетиране
> Източници на финансиране

Управление:

> Изграждане на ефективна комуникация
> Изграждане на ефективни екипи
> Изграждане и корпоративна култура
> Управление на проекти
> Изграждане на лидерски умения
> Контролинг и финансов мениджмънт
> Управление на кризи
> Изграждане на система за повишаване събираемостта на вземанията
> Изграждане на система за оптимизиране на разходите

Човешки ресурси:

> Управление на времето и приоритетите в работата
> Методи и системи за стимулиране и мотивиране на служителите
> Управление и развитие на човешките ресурси
> Подбор на кадри

Маркетинг:

> Стартегически маркетинг
> Изграждане на успешна търговска марка


План при организиране на обучение:
> Анализиране необходимостта от провеждане на обучение
> Определяне целите на обучението
> Избор и изготвяне на предложение за обучение
> Планиране и разработване на съобразено с бизнес целите на компанията и служителите, обучение
> Провеждане на обучението
> Обратна връзка

Обученията се осъществяват с участието и под ръководството на Симеон Симов и доц. Надя Костова, както и с участието на експерти и специалисти в областта на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и управлението от бизнес група „Актив”.Activ.bg Activity.bg Businesshelp.bg Activabg.bg Activgallery.com Activ-Soft.com